استخدام ویژه

از چه طریق به آگهی استخدام دسترسی یافتید؟ □ روزنامه □ معرف □ اداره کار و امور اجتماعی □ سایت شرکت □

سایر موارد……………………………………….

مشخصات فردی:

نام و نام خانوادگی:                          نام پدر:                            شماره شناسنامه:                                      محل تولد:

تاریخ تولد:                   کد ملی:                            کد پستی:               مذهب:                ملیت:                 گروه خون:

آدرس الکترونیکی:                                                                                   تلفن همراه:

آدرس محل سکونت فعلی: □ مالک □ مستاجر                                                             تلفن:

آدرس محل سکونت قبلی: □ مالک □ مستاجر                                                              تلفن:

آدرس آخرین محل کار:                                                                                             تلفن:

وضعیت نظام وظیفه: ۱) □ دارای کارت پایان خدمت ۲) □ آماده به خدمت ۳) □ دارای کارت معافیت (□ کفالت □ خرید خدمت □ پزشکی)

در صورتی که وضعیت ۳ را دارا می باشید، تاریخ و علت معافیت از خدمت را روشن بفرمایید:

کروکی محل سکونت فعلی:

 وضعیت تاهل: □ مجرد □ متاهل

تاریخ ازدواج:

افراد تحت تکفل:

همسر: نام و نام خانوادگی:                         تاریخ تولد:                                   شغل:

آدرس و تلفن محل کار:

فرزندان:

۱-

۲-

۳-

۴-

نام و نسبت سایر افراد تحت تکفل:

وضعیت تحصیلی

دیپلم : رشته تحصیلی:         شهر محل تحصیل:        نام آموزشگاه:                 از سال……..تا سال………….  معدل کل:

فوق دیپلم:  رشته تحصیلی :               شهر محل تحصیل:               نام دانشگاه:                از سال….. تا سال…….  معدل کل:

لیسانس:  رشته تحصیلی :               شهر محل تحصیل:               نام دانشگاه:                  از سال….. تا سال…….  معدل کل:

فوق لیسانس:  رشته تحصیلی :               شهر محل تحصیل:               نام دانشگاه:                از سال….. تا سال…….  معدل کل:

دکترا: رشته تحصیلی :               شهر محل تحصیل:               نام دانشگاه:                از سال….. تا سال…….  معدل کل:

مشخصات آخرین پایان نامه‌ی فارغ‌‌التحصیلی:

تاریخ دفاع: نام استاد راهنما:                                                             نمره‌ی ارزشیابی:

چکیده‌ی محتوای پروژه:

دوره‌‌های کارآموزی

۱- نام محل کارآموزی ……………تاریخ مدت(ماه) …………………….نمره‌ی ارزشیابی

۲- نام محل کارآموزی ……………تاریخ مدت(ماه) …………………….نمره‌ی ارزشیابی

۳- نام محل کارآموزی ……………تاریخ مدت(ماه) …………………….نمره‌ی ارزشیابی

سوابق کاری

۱- از تاریخ………… تا تاریخ ………….در شهر………..نام  محل کار ………………شماره تلفن………… آخرین سمت …………آخرین‌حقوق(ریال) ……………علت ترک کار……………….

۲- از تاریخ………… تا تاریخ ………….در شهر………..نام  محل کار ………………شماره تلفن………… آخرین سمت …………آخرین‌حقوق(ریال) ……………علت ترک کار……………….

۳- از تاریخ………… تا تاریخ ………….در شهر………..نام  محل کار ………………شماره تلفن………… آخرین سمت …………آخرین‌حقوق(ریال) ……………علت ترک کار……………….

۴- از تاریخ………… تا تاریخ ………….در شهر………..نام  محل کار ………………شماره تلفن………… آخرین سمت …………آخرین‌حقوق(ریال) ……………علت ترک کار……………….

۵- از تاریخ………… تا تاریخ ………….در شهر………..نام  محل کار ………………شماره تلفن………… آخرین سمت …………آخرین‌حقوق(ریال) ……………علت ترک کار……………….

شرح مختصری از وظایف و مسئولیت‌های مشاغل قبلی خود را بنویسید:

دوره‌های آموزشی

۱- عنوان دوره:……………………….. نام مؤسسه آموزشی……………….. شهر محل آموزش…………….. طول دوره مدت(ساعات دوره) از تاریخ………تا تاریخ ………..

گواهینامه: دارد         ندارد

۲- عنوان دوره:……………………….. نام مؤسسه آموزشی……………….. شهر محل آموزش…………….. طول دوره مدت(ساعات دوره) از تاریخ………تا تاریخ ………..گواهینامه: دارد         ندارد

۳- عنوان دوره:……………………….. نام مؤسسه آموزشی……………….. شهر محل آموزش…………….. طول دوره مدت(ساعات دوره) از تاریخ………تا تاریخ ………..گواهینامه: دارد         ندارد

۴- عنوان دوره:……………………….. نام مؤسسه آموزشی……………….. شهر محل آموزش…………….. طول دوره مدت(ساعات دوره) از تاریخ………تا تاریخ ………..گواهینامه: دارد         ندارد

۵- عنوان دوره:……………………….. نام مؤسسه آموزشی……………….. شهر محل آموزش…………….. طول دوره مدت(ساعات دوره) از تاریخ………تا تاریخ ………..گواهینامه: دارد         ندارد

درصورتی که از طریق تجربی تخصصی کسب کرده‌اید، بنویسید.

زبان‌های خارجی

زبان:  خوب      متوسط      ضعیف

مکالمه: خوب       متوسط      ضعیف

ترجمه:  خوب       متوسط        ضعیف

درک مطلب:  خوب       متوسط        ضعیف

معرف

آیا از کارکنان شرکت، کسی را می‌شناسید؟ □ بلی □ خیر

در صورت مثبت بودن پاسخ، نام، نام خانوادگی و نسبت/نوع آشنایی خود با آنها را بنویسید.

نام دو نفر از آشنایانی که در صورت لزوم بتوان با آنها تماس گرفت:

۱- نام و نام خانوادگی:…………………… ……… نشانی………………………………………………………….. تلفن……………………….

۲- نام و نام خانوادگی:…………………… ……… نشانی………………………………………………………….. تلفن……………………….

علایق و تمایلات شخصی خود (در هر زمینه‌ای اعم از هنری، ورزشی، تفریحی، اجتماعی و …) را بیان نمایید.

دو نقطه‌ی قوت عمده‌ی رفتاری/شغلی خود را بیان کنید.

دو  ضعف یا حساسیت عمده‌ی رفتاری/شغلی خود را بیان کنید.

مسیر شغلی خود در ۱۰سال آینده را به چه صورت می‌بینید؟ مایلید جایگاه شغلی شما در ۱۰سال آینده چه باشد؟

آیا قبلا در این شرکت یا سازمان‌های وابسته به آن اشتغال داشته‌اید؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، تاریخ و علت قطع رابطه‌ی خود را قید کنید.

از چه تاریخی می‌توانید در این شرکت شروع به کار نمایید؟

خود را به طور مشخص برای چه شغلی آماده می‌دانید؟

سایر مشاغل مورد علاقه:

میزان حقوق مورد درخواست:

آیا سابقه‌ی پرداخت حق بیمه دارید؟ □ بلی □ خیر

درصورت مثبت بودن پاسخ، نوع بیمه را مشخص نمایید: □ تامین اجتماعی □ خدمات درمانی □ سایر:…………………….. مدت بیمه(ماه):…..

آیا بیماری خاصی دارید؟

در صورت بیماری یا حادثه به چه شخصی می‌توان مراجعه نمود؟ شماره‌ی تماس را قید کنید.

برای تضمین حسن انجام کار خود چه پیشنهادی دارید؟

میزان آشنایی با رایانه و نام دوره هایی که در این زمینه دیده اید را توضیح دهید:

نام دو نفر از آشنایانی که در صورت لزوم بتوان با آنها تماس گرفت:

۱) نام و نام خانوادگی: ………………………………….نسبت:…………………………………….. تلفن:……………………………

۲) نام و نام خانوادگی: ………………………………….نسبت: ……………………………………..تلفن:……………………………

تعهدات متقاضی استخدام

اینجانب با وقوف کامل از مراتب فوق، به تکمیل و امضای این پرسشنامه مبادرت می‌نمودم و چنانچه پس از ورود به خدمت یا در حین خدمت در شرکت محرز گردد مطلب یا مطالبی را که از لحاظ استخدامی برای شرکت حایز اهمیت می‌باشد، کتمان یا خلاف واقع یا به نادرستی ارائه نموده‌ام، شرکت مختار است این پرسشنامه را به منزله‌ی استعفای اینجانب قلمداد نماید. ضمنا مطلع می‌باشم که با تکمیل این پرسشنامه ، شرکت ملزم به استخدام اینجانب نمی‌باشد.

                                                                                                              تاریخ و امضای متقاضی استخدام:

مدارک:

□ کپی شناسنامه (□ متقاضی □ افراد تکفل)

□ کپی کارت ملی (□ متقاضی □ افراد تکفل)

□ صفحه اول دفترچه بیمه تامین اجتماعی (□ متقاضی □ افراد تکفل)

□ کپی مدرک تحصیلی □ کپی گواهینامه دوره های تخصصی □ کپی کارت پایان خدمت / معافیت □ گواهی عدم سوء سابقه

□ گواهی عدم اعتیاد □ اصل شناسنامه / کارت ملی (رویت شد) □ کپی گذرنامه سایر مدارک:

□ در تاریخ ……………………………… مبلغ ……………………………………………………… ریال چک / سفته بابت ضمانت حسن انجام کار دریافت گردید.

از وقتی که برای تکمیل این فرم گذاشتید، سپاسگزاریم. درصورت انطباق شرایط شما با مشاغل مورد نیاز شرکت، به زودی با شما تماس خواهیم گرفت.

نظر امور اداری:

نظر مصاحبه کننده (واحد تخصصی) :

توافقات نهائی :

دستور مدیریت :